Algemene Voorwaarden

V-covers Dak en gevelbekleding

Artikel 1.
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing op de offertes, opdrachten en lopende overeenkomsten die V-covers BV, met zetel te 1930 Zaventem, Melsbroekstraat 24, KBO-nr.: 0808.101.258 hierna: V-covers aan of met de klant en dit ongeacht de eventuele algemene voorwaarden die de klant op eigen documenten zou vermelden, dewelke steeds ondergeschikt zijn aan de huidige algemene voorwaarden (hierna: Algemene Voorwaarden) van V-covers. De Algemene Voorwaarden maken een wezenlijk deel uit van de bestelling door de klant.
1.2. Elke eventuele wijziging van de Algemene Voorwaarden gaat bij het publiceren onmiddellijk in en geldt voor elke offerte/bestelling/opdracht na het publiceren van de nieuwe versie.
1.3. Afwijkingen van deze Algemene V oorwaarden zijn enkel geldig indien zij schriftelijk zijn geaccepteerd door beide partijen.
1.4. De klant aanvaardt deze Algemene Voorwaarden in zijn geheel en erkent er, voor het sluiten van de overeenkomst, kennis van te hebben gekregen.
Artikel 2. Offertes
2.1. Elke offerte is steeds ter goeder trouw opgesteld en heeft een geldigheidsduur van 1 (één) maand vanaf de verzending naar de klant, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Tenzij anders vermeld zijn de prijzen steeds bij benadering begroot, en nooit bij vaste prijs.
2.2. De offertes omvatten enkel de prestaties en leveringen die er uitdrukkelijk in vermeld worden, waarbij er vanuit wordt gegaan dat er zich geen andere omstandigheden en/of problemen zullen voordoen dan deze die voorafgaand aan de offerte, werden meegedeeld door de klant.
Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand wanneer de zaakvoerder van V-covers de ontvangst van de ondertekende offerte schriftelijk bevestigt aan de klant. Daarmee treden ook huidige Algemene Voorwaarden in werking.
Artikel 4. Prijzen
4.1. Alle prijzen weergegeven in de offertes/facturen zijn steeds vermeld in euro en exclusief btw, hetgeen ten laste van de klant valt. Op voorwaarde dat de klant de nodige documenten invult én de werken voldoen aan de wettelijke voorwaarden, kan het gunstig btw-tarief van 6% worden toegepast. Eventuele kosten of boetes die voortvloeien uit niet- correct ingevulde documenten vallen ten laste van de klant.
4.2. De prijsoffertes opgesteld door V-covers zijn steeds gebaseerd op de op dat moment geldende voorwaarden inzake lonen, grondstoffen, materialen en diensten. Als er zich na de datum van de offerte wijzigingen zouden voordoen, behoudt V-covers zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen en tarieven op evenredige wijze aan te passen aan deze gewijzigde waarden.
De klant heeft het recht de overeenkomst te beëindigen per aangetekend schrijven binnen 5 werkdagen nadat de verhoging van de prijs is meegedeeld. De klant kan geen schadevergoeding vorderen van V-covers voor enige gevolgen.
Artikel 5. Niet inbegrepen in de offerte
Niet inbegrepen in de offerte zijn:

In geval van overmacht kan V-covers kiezen voor bevoorrading door een andere leverancier of de ontbinding van de overeenkomst zonder dat enige schadevergoeding aan de klant verschuldigd is. In het geval van ontbinding op grond van overmacht zal V-covers de betaalde voorschotten voor niet-geleverde materialen en/of niet-uitgevoerde werken aan de klant terugbetalen.

Artikel 8. Facturatie
8.1. Nadat V-covers de door de klant ondertekende offerte ontvangt en schriftelijk bevestigt, wordt een voorschotfactuur opgemaakt ten belope van 10% van het offertebedrag. 8.2. Voor noodzakelijke materialen worden besteld, wordt een factuur opgesteld ten belope van 40% van het offertebedrag.
2.3. Bij langlopende werken behoudt V-covers zich het recht voor om de reeds uitgevoerde werken te factureren bij tussentijdse factu(u)r(en). De posten vermeld op de voorschotfacturen zijn – tenzij anders vermeld – bij benadering en worden na de volledige uitvoering effectief opgemeten en gefactureerd.

V-covers kan maximaal aansprakelijk worden gesteld ten belope van het gefactureerde bedrag.
11.3. V-covers zal enkel tot vrijwaring gehouden zijn voor gebreken in de geleverde goederen en materialen door haar leveranciers.

11.4. De klant erkent dat hout een natuurproduct is. V-covers kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer het hout schotelt, scheurt of barst.
11.5. De klant is aansprakelijk voor verlies, diefstal, beschadiging of vernietiging van de goederen zodra de goederen op de werf geleverd zijn. Hij zal zich daarvoor gepast verzekeren. Het reeds betaalde voorschot zal verworven zijn ter vergoeding van mogelijke verliezen bij wederverkoop van beschadigde goederen.

11.6. De klant vrijwaart V-covers voor vorderingen van derden, wanneer V-covers geen fouten bij de uitvoering van de werken maakte.
Artikel 12. Betaling van de materialen en uitgevoerde werken
Alle facturen zijn volledig, i.e. zonder recht tot inhouding van waarborgen of verrekenen van een korting-contant, betaalbaar op de zetel van V-covers. Betalingen aan tussenpersonen zijn niet tegenstelbaar aan V-covers.

Artikel 13. Klachten

Klachten m.b.t. de leveringen van materialen, de uitvoeringen van de werken en de facturatie dienen te worden gedaan binnen de 10 werkdagen na vaststelling per aangetekend schrijven gericht aan de zetel van V-covers.
Artikel 14. Laattijdige of niet-betaling

14.1. Elke schuld die onbetaald blijft op de vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling (of welke andere formaliteit ook) een interest van 8% per jaar opbrengen en dit vanaf de vervaldag tot de dag van volledige betaling.
Bij niet-betaling van schulden op de vervaldag zal eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 125,00 EUR.

14.2. V-covers behoudt zich het recht voor zowel bij gedeeltelijke als niet-betaling de werken of de leveringen te schorsen of de overeenkomst te ontbinden en nieuwe bestellingen te weigeren.
Artikel 15. Voortijdig beëindigen van de opdracht

15.1. Bij voortijdige beëindiging van de opdracht/werken ten laste van de klant, is van rechtswege en bovenop de vergoeding voor de reeds bestelde materialen en geleverde werken een vergoeding ten belope van 10% verschuldigd voor de werken die niet meer worden uitgevoerd.

15.2. Indien V-covers haar verplichting niet nakomt, heeft de klant het recht overeenkomstig het gemeen recht een schadevergoeding te eisen.
Artikel 16. Oplevering en aanvaarden van de werken
16.1. De klant aanvaardt de materialen onherroepelijk wanneer deze verwerkt worden, met uitzondering voor de verborgen gebreken.

16.2. De goedkeuring en oplevering van de werken gebeurt onmiddellijk en stilzwijgend op het ogenblik dat de werken beëindigd worden en dit ongeacht een eventueel openstaand of nog te factureren saldo. Alle opmerkingen dienen gemaakt te worden bij de beëindiging van de werken.

De oplevering van de werken gebeurt eveneens door de ingebruikname, ongeacht of de werken niet of gedeeltelijk voltooid zijn en dit ongeacht of de ingebruikname gebeurt door de klant of een derde en losstaand van een eventueel openstaand of nog te factureren saldo. Artikel 17. Eigendomsvoorbehoud

De materialen blijven eigendom van V-covers tot de klant alle facturen integraal betaalt, er vindt m.a.w. geen onroerendmaking plaats door incorporatie/bestemming.
Met ondertekening van de offerte aanvaardt de klant het eigendomsvoorbehoud en de registratie ervan in het pandregister conform art. 26 van Boek III Titel XVII oud B.W.. Artikel 18. Nietigheid van een beding

In geen geval zal de nietigheid van een beding van deze Algemene Voorwaarden tot gevolg hebben dat de volledige overeenkomst nietig wordt verklaard.
Partijen zullen in overleg treden om de nieuwe bepalingen ter vervanging van het nietig beding overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Artikel 19. Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. De toepassing van het Weens Koopverdrag wordt door partijen uitdrukkelijk uitgesloten.
Enkel de rechtbanken die bevoegd zijn voor het rechtsgebied Tongeren zijn bevoegd voor alle geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst tussen de klant en V-covers.

Toepassingsgebied

de werken om technische installaties met alle aanhorige leidingen los te koppelen en/of te verplaatsen;
nodige stabiliteitsstudies;
het opmaken van uitvoeringstekenen, rekennota’s of as-builtdossiers; bijkomende werken, onvoorziene omstandigheden en bijkomende moeilijkheden;

Artikel 6.
6.1.
documenten, schetsen, stalen en ontwerpen blijven de eigendom van V-covers en kunnen
niet worden gebruikt door de klant en/of derden en worden op eerste verzoek teruggegeven.
Bij vaststelling van gebruik door de klant en/of derden zonder toestemming van V-covers is
een schadevergoeding verschuldigd ten belope van een forfaitair bedrag van 10% van de
offerteprijs.
6.2. V-covers behoudt zich het recht voor om zonder vergoeding voor de klant, de
(voor)studies, plannen, documenten, stalen en ontwerpen te gebruiken voor
publiciteitsdoeleinden. Indien de klant hiermee niet akkoord is, moet dit schriftelijk ter
kennis worden gebracht aan V-covers, uiterlijk op het moment beslist wordt om al dan niet
samen te werken.
Artikel 7. Termijnen
7.1. Alle door V-covers vermelde leverings- en uitvoeringstermijnen zijn
indicatief en kunnen geen grond zijn tot schadevergoeding.
7.2. Indien partijen wel een uiterste uitvoeringsdatum zijn overeengekomen en
deze datum wordt overschreden, kan slechts vergoeding worden gevorderd door de klant
indien deze V-covers via aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld.
Slechts indien V-covers de werken niet uitvoert binnen een termijn van 1 maand na
ontvangst van het aangetekend schrijven, en indien V-covers geen geldige reden (vb maar
niet beperkt tot artikel 7.5) aanvoert, kan de klant een vergoeding vorderen, sowieso met een
maximum van 10% van het offertebedrag. In geen geval zal V-covers vergoedingen
verschuldigd zijn aan derden.
De overeengekomen uitvoeringstermijn zal starten wanneer de volledige werf in één keer
werd opgemeten. Afzonderlijke opmetingen van bepaalde delen van de werf zullen in geen
geval de uitvoeringstermijn starten.
7.3. Wanneer de uitvoering wordt opgeschort en/of onderbroken door de klant
en/of derden en/of hun aangestelden, is de klant een vergoeding verschuldigd aan V-covers,
met een minimum van 450 EUR per dag.
7.4. Gevallen van overmacht zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot,
(burger)oorlog, mobilisatie, onlusten, staking, lockout, lockdown of oorzaken bij 11.2. V-covers kan enkel aansprakelijk worden gesteld voor zover de klant bewijst leveranciers of vervoerders, machinebreuk, bevoorradingsmoeilijkheden in zowel
materialen als grondstoffen en energiebeperkingen en/of verbodsbepalingen opgelegd door
de overheid, schorsen de uitvoering van de overeenkomst.

-

- - -

Intellectuele eigendom

Alle door V-covers uitgevoerde of bestelde (voor)studies, plannen,

- de schade als gevolg van gebreken en bouwfouten die niet werden opgemerkt of niet waren gekend of meegedeeld bij aanvang van de werken/de opmaak van de offerte;

8.3.

opgesteld.

Na de oplevering van de uitgevoerde werken wordt een eindfactuur

Artikel 9.
9.1.
en werkplaatsen op de openbare ruimte.
9.2. De klant is verantwoordelijk voor het aanvragen van de eventueel vereiste administratieve/stedenbouwkundige vergunningen. Schade, fiscale regularisaties of boetes voortvloeiend uit het niet (correct) aanvragen van de vereiste vergunningen zijn integraal ten laste van de klant die V-covers ook zal vrijwaren voor eventuele burgerrechtelijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid die volgt uit het niet (correct) aanvragen van de nodige vergunningen.
9.3. De klant stelt gratis elektriciteit ter beschikking vanaf een centraal gelegen punt, tenzij dit uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.
9.4. Bij levering van materialen dient de klant ervoor te zorgen dat de materialen op een veilige manier kunnen worden gestockeerd en worden bewaakt.
De klant is verantwoordelijk voor de vlotte toegankelijkheid van de werf. De werf dient volledig opgeruimd te zijn en vrij van bouwmaterialen. Zoniet, kunnen de werken niet starten en kunnen, naast de toepassing van art. 15, ook nutteloze verplaatsingskosten aan een tarief van 1,5 EUR per km en wachttijden vanaf 15 minuten aan 48 EUR per uur worden aangerekend.
9.5. Wanneer de opstand van de koepel/ het hellend dak/ het dakvenster dient verhoogd te worden door bijvoorbeeld dikkere isolatie, zal de klant zelf instaan voor de binnenafwerking.
9.6. De klant dient ervoor te zorgen dat dakafvoeren aangesloten en in werking zijn. Wanneer er sprake is van onvoldoende en/of verstopte aflopen op het dak zal de klant voorzien in spuwers.
9.7. De waterdichtingswerken volgen het bestaande dakvlak. De klant is verantwoordelijk voor de stabiliteit van de ondergrond en de draagstructuur en de eventueel hiervoor vereiste studies.
Artikel 10. Uitgevoerde meerwerken
Uitgevoerde meerwerken worden in regie uitgevoerd aan een tarief van 48 EUR per uur. De afrekening van de meerwerken zal gebeuren bij de eindfacturatie.
Meerwerken kunnen worden bewezen met alle middelen van recht.
Artikel 11. Aansprakelijkheid en vrijwaring
11.1. In geen geval kan V-covers aansprakelijk worden gesteld voor zijn uitgevoerde werken indien:

- herstellingen en/of wijzigingen aan de werken werden gedaan door de klant en/of derden;

Uitvoering van de werken

De klant is verantwoordelijk voor het aanvragen en signaliseren van parkeer-

  • -  technische gebreken aan installaties op het dak na uitvoering van de werken;

  • -  beschadigingen en/of scheurtjes in/aan koepels die voor de werken dienden

uitgebroken of verwijderd te worden;
- barsten en/of scheuren in (de afwerking) van het plafond door het openbreken

van vezelplaten;
- krassen en/of uitwendige beschadigingen aan de materialen vastgesteld na de

levering van de materialen of wanneer er sprake is van overmacht;
- condensatie(problemen) wanneer de klant niet voorziet in thermische isolatie

bij dakrenovatie;

  • -  waterstagnatie en/of oneffenheden te wijten aan de ondergrond van het dak;

  • -  de kwaliteit en/of keuze van materialen wanneer deze door een derde worden

geleverd en/of voorgeschreven of gekozen worden;
- het verkeerd gebruik, niet-correct onderhoud of verkeerde behandeling van de

materialen door de klant en/of derden;

  • -  conceptiefouten bij plannen die niet door V-covers werden opgesteld;

  • -  conceptiefouten bij plannen op specifieke wensen van de klant;

  • -  kleine wijzigingen in constructie, maten en kleur door de fabrikant en/of

leverancier aangebracht, tenzij uit de bestelbon blijkt dat de constructie, de maten, het design en/of het kleur een wezenlijk bestanddeel van de overeenkomst uitmaakt voor de klant;

  • -  schade door een handeling of opzettelijke fout door de klant en/of derden;

  • -  schade door vorst- of vocht;

  • -  indirecte en/of immateriële schade

De tienjarige aansprakelijkheid van V-covers die volgt uit art. 1792 oud B.W. blijft onverlet. De klant blijft zelf verantwoordelijk voor (de controle van) de stabiliteit en draagstructuur van het bestaande gebouw en dak. Indien V-covers handelt op basis van de uitdrukkelijk instructies van derden door de klant aangesteld (ingenieur, hoofdaannemer, architect, ...) dan kan hij niet meer aansprakelijk worden gesteld voor de stabiliteit terzake.

dat V-covers een zware fout of een zware nalatigheid heeft begaan of dat er sprake is van opzet in hoofde van V-covers of door V-covers één van de voornaamste prestaties van de overeenkomst niet werd nagekomen.